SPF

Kullanıcı İçeriği ve Kullanıcı Yorumları

İnternet Sitesi’nde, sizin bir veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, görüntü, video, mesaj veya başkaca malzemeler (“Kullanıcı İçeriği”) ve CeraVe Türkiye ürünlerine ilişkin yorum ve değerlendirme (“Yorum”) paylaşmanız için tahsis edilmiş bölümler oluşturulabilir. 

İnternet Sitesi’nde Kullanıcı İçeriği ve/veya Yorum paylaşarak, Kullanıcı İçeriği’nin ve/veya Yorum’un kurumsal iletişim (L’Oréal Grubu yıllık raporu, L’Oréal Grubunun ve/veya Fransız ve yabancı bağlı kuruluşlarının faaliyet raporları, broşürler, hissedarlara mektuplar dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere iç ve dış iletişim) amacıyla ve tüm halkla ve basınla ilişkiler amacıyla ve ürünlerle ve/veya CeraVe Türkiye ile ilgili tanıtım ve reklam amaçlarıyla aşağıdaki araçlar üzerinde yayınlamak, kullanmak, çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak (tercüme dâhil), faydalı göreceğimiz herhangi bir düzeltmeyi yapmak, aktarmak ve dağıtmak için bize peşinen. açıkça ve ücretsiz olarak izin veriyorsunuz.

(i) İnternet;

(ii) Basın;

(iii) Yayım;

(iv) Perakende Satış Noktası (POS) ve Mağazalar;

(v) Ev dışı reklam (OOH);

(vi) Ses/Ses ve görüntü;

(vii) Uygulamalar, dijital servisler;

(viii) E-ticaret platformları.

(ix) Pazarlama aktiviteleri

(Bundan sonra "Medya Araçları" şeklinde anılacaktır.)

Kullanıcı İçeriği, Yorum ve bunlardan kaynaklanacak ya da bunlarla bağlantılı olarak üretilecek, geliştirilecek ya da yaratılacak tüm fikri mülkiyet hakların, her türlü mecrada, mali (yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (“FSEK”) 20, 21, 22, 23, 24, 25. ve 80. maddelerinde yazılı işleme hakkı, tespit hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, ticari amaçla çoğaltılmış icraların kopyalarını kiraya verme hakkı, umuma iletim hakkı gibi) ve manevi (yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, FSEK’in 14, 15, 16. 17. ve 80. maddelerinde yazılı eseri umuma arz yetkisi, icranın sahibi olarak tanıtılma hakkı, adın belirtilmesi yetkisi, eserde değişiklik yapılmasını isteme yetkisi ile eser sahibinin zilyet ve malike karşı haklarını kullanım yetkisi gibi) da dahil her türlü hakkın kullanımını, telif bedellerinin kimin tarafından ödeneceğine bakılmaksızın, sınırsız süreyle, yurtiçi ve yurtdışında kullanılmak üzere herhangi bir sayı sınırlamasına tabi olmaksızın üçüncü kişilere dünya çapında hak devrini kapsayacak şekilde CeraVe Türkiye’ye devredeceğinizi ve yukarıda belirtilenlerin L’Oréal, tüm iş ortakları, grup şirketleri ve/veya bağlı şirketleri tarafından reklam, tanıtım ve kamuya arzına, fotoğraf, video kaset, dijital/internet kullanımı (Dijital, Insert/Stand, PR, basın, Internet, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, L’Oréal ile tüm iş ortakları, grup şirketleri ve/veya bağlı şirketlerine ait markalara ilişkin web siteleri, mobil uygulamalar, desteklenen bannerlar ve e-mail kampanyası dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) ile radyo, video disk, cd-rom, DVD-rom, cep telefonu, elektronik tablet ve/veya bilgisayar ortamı gibi işaret ses ve/veya görüntü nakline ve tekrarına yarayan, bilinen ya da ileride geliştirilecek olan araçlarda ve ortamlarda kullanılmasını, POP kullanımını, depolanmasını ve dağıtımını ve/veya Kullanım Koşulları’nın imzalandığı tarihte mevcut ya da bu tarihten sonra geliştirilecek herhangi bir kanalda depolanmasını ve/veya yayımını mahsus araç ve gereçler vasıtasıyla yer ve sayı ile sınırlandırılmamış olarak çoğaltılmasını, dağıtılmasını, ticaret mevkiine konulmasını, yukarıda sayılanların mümkün olabilecek tüm mecralarda ve en geniş kapsamda yayınlanmasını kabul ediyorsunuz ve bu hususlara peşinen muvafakat gösteriyorsunuz.

Bu izin, önemli ölçüde değiştirmemesi kaydıyla CeraVe Türkiye’nin orijinal Kullanıcı İçeriği’nin belirli kısımlarını değiştirme, ekleme ve silme olasılığını da içerir.

Ayrıca, Kullanıcı İçeriği’nin veya Yorum’un bir arama motoruna referans olarak verilmesi durumunda Kullanıcı İçeriği’ne internet üzerinden erişilebilir.

Bahsi geçen üçüncü kişilerin sorumluluğunda olan sosyal medya platformlarında Kullanıcı İçeriği paylaşımı, bu platformların kullanım koşullarına uygun olarak yapılacaktır. Bu nedenle, Kullanıcı İçeriği’nin Bizim tarafımızdan ve ve/veya üçüncü kişiler tarafından ilgili sosyal medya platformlarının kullanım koşullarına uygun olarak kullanımından CeraVe Türkiye’nin sorumlu tutulmayacağını ve Kullanıcı İçeriği’nin ilgili sosyal medya platformlarının kullanım koşullarına uygun kullanımları ile ilgili üçüncü kişilerin iddialarından sorumlu olacağınızı kabul ediyorsunuz.

Paylaşmış olduğunuz Kullanıcı İçeriği’nin, Yorum’un, açık rıza göstermeniz durumunda görselinizin, videonuzun, sesinizin, ikamet ettiğiniz ilin ve şehrin, yaşınızın, adımızın ve soyadınızın CeraVe Türkiye tarafından görsel ve yazılı mecralarda kullanılmasına; bu kapsamda vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin CeraVe Türkiye markası ürünlerinin reklamları kapsamında işin gerektirdiği süreyle sınırlı olacak şekilde kullanılmak üzere TV, dijital, basın ve sair mecralarda ve CeraVe Türkiye’ye ait internet sitelerinde yayınlanabileceğini, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, devralınabileceğini, elde edilebilir hale gelebileceğini, sınıflandırılabileceğini ya da kullanılmasının engellenebileceğini işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilebileceğini, Türkiye ve Türkiye dışındaki iş ortakları, L’Oréal iştirakleri, L’Oréal bağlı kuruluşlarına transfer edilebileceğini ve saklanabileceğini kabul ediyorsunuz.

Başka bir kullanıcı tarafından oluşturulan bir Kullanıcı İçeriği’ne ulaşma nız durumunda, bu Kullanıcı İçeriği’ni oluşturan kişinin haklarını ihlal etmeyeceğinizi ve bilhassa Medya Araçları’nda paylaşılan bu içeriği, ilgili kullanıcının izni olmaksızın çoğaltmayacağınızı ve paylaşmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Kullanıcı İçeriği’ni ilettiğinizde, yüklediğinizde, yayınladığınızda, e-posta ile gönderdiğinizde veya başkaca bir şekilde İnternet Sitesi'ne sağladığınızda, söz konusu Kullanıcı İçeriği'nden tamamen sorumlu olursunuz. Kullanıcı İçeriği’nden CeraVe Türkiye değil, tamamen İnternet Sitesi'nde Kullanıcı İçeriği'ni yayınlayanlar sorumludur.

İnternet Sitesi'ne iletilen veya İnternet Sitesi'ne konulan Kullanıcı İçeriği'ni desteklemiyoruz veya kontrol etmiyoruz. Bu nedenle, Kullanıcı İçeriği'nin doğruluğunu, bütünlüğünü veya kalitesini garanti etmiyoruz. CeraVe Türkiye, hiçbir durumda, bir Kullanıcı İçeriği'ndeki herhangi bir hata veya eksiklik veya iletilen, yüklenen, yayınlanan, e-posta ile gönderilen veya İnternet Sitesi aracılığıyla başkaca bir şekilde sağlana n herhangi bir Kullanıcı İçeriği'nin kullanımı neticesinde tarafınızca katlanılan herhangi bir türden zarar

 

veya ziyan da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir Kullanıcı İçeriği'nin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu olmayacaktır.

Münhasıran kendi takdirimiz doğrultusunda, herhangi bir Kullanıcı İçeriği'ni yayınlamayı reddetme veya kaldırma hakkını (ancak yükümlülüğünü değil) haiz olduğumuzu ve herhangi bir Kullanıcı İçeriği'ni değiştirme, sıkıştırma veya silme hakkını saklı tuttuğumuzu tasdik ediyorsunuz. Yukarıdaki hükmün veya işbu Kullanım Koşulları'nın herhangi başka bir hükmünün genelliğine sınırlama getirmeksizin, işbu Kullanım Koşulları'nı ihlal eden veya başkaca bir şekilde aykırılık teşkil eden herhangi bir Kullanıcı İçeriği'ni kaldırma hakkına sahip bulunuyoruz ve işbu Hüküm ve Şartları ihlal eden veya başkalarının haklarını zedeleyen herhangi bir kullanıcıya, ön bildirimde bulunmaksızın hizmet vermeyi reddetme hakkını saklı tutuyoruz.

Message
Download Chrome